V geodetických službách aplikujeme kombinaci fotogrammetrického zpracování snímků pořízených drony nebo ze speciálních konstrukcí s geodetickým měřením GNSS přijímačem, totální stanicí či laserovým skenerem. Výsledkem jsou přesné digitální 3D modely terénu (DTM), povrchu (DSM), budov nebo jiných objektů. Na takto vytvořený 3D model je možné aplikovat textury z fotografií a vytvořit tak věrnou kopii reality s možností dalších analýz a exportu do 3D PDF, CAD a dalších formátů, včetně autorizačního ověření.

VÝHODY:
 • Velmi vysoký detail s rozlišením až do 1cm/px
 • Vytváření DSM/DTM výstupů
 • Generování vrstevnicových modelů s různou úrovní rozlišení
 • Rychlá metoda – výsledky již do 24 hodin

Měření objemů a ploch

Měření objemů a ploch pomocí dronů je moderní metoda umožňující například inventarizaci venkovních a vnitřních skladů hmot různých velikostí. Tato metoda zdokonaluje běžné měřické postupy – mnohonásobně zvyšuje podrobnost a přesnost měření při významném zkrácení vlastní doby měření. Rychlé a bezkontaktní měření neomezuje provoz skladu a zabraňuje vzniku rizika pracovního úrazu. Na základě rozdílu mezi podrobným 3D modelem a patřičným porovnávacím modelem je následně možné určit volnou kapacitu, odchylku od projektovaného záměru, případně změny objemů v čase.


Bezpečnost

Vysoké rozlišení

Úspora nákladů

Časová efektivita
MOŽNOSTI APLIKACE:
 • Inventarizace skladů dřevní hmoty
 • Měření objemů sypkých materiálů (štěrk, písek, ..)
 • Měření objemů na skládkách odpadů
 • Měření objemů v povrchových dolech
 • Bilance kubatur zemních prací
 • Měření objemů také v uzavřených halách

Inženýrské síte

Pomocí dronů lze zmapovat, zdokumentovat stav a průběh vedení inženýrských sítí a vytvořit digitální model povrchu terénu. Takto lze sledovat průběh vedení, vzájemnou polohu vedení a vegetace v jeho okolí a monitorovat dodržení ochranných pásem a bezpečnostních vzdáleností ve 3D prostoru. Využití dronů nabízí rychlé, operativní nasazení, nákladovou efektivitu i na relativně malých mapovaných plochách a možnost pravidelného nasazení při aktualizaci údajů o stavu vedení.

VYUŽITÍ:
 • Zaměření průběhu elektrického vedení
 • Sledování prostorových vztahů vedení a okolní vegetace
 • Výpočet skutečné plochy údržby koridoru
 • Tvorba podélných a příčných profilů vedení a terénu
 • Zaměření podzemního vedení s využitím termografie

Podélný profil nadzemního vedení

Příčný profil nadzemního vedení

Termografie teplovodního potrubí

Termografie plynovodního potrubí

Letecká agroanalýza

Precizní zemědělství

Díky dronům vybaveným multispektrální kamerou se speciálními senzory umíme velkoplošně získávat a analyzovat data, která nám umožňují sledovat zdraví plodin, jejich dozrávání, úroveň vláhy, výživy, šíření škůdců, či odhalit a lokalizovat jiné problémové oblasti, a tím snížit škody na úrodě a zvýšit výnosy. Letecké multispektrální snímky zachycují data v širokém spektru vlnových délek, které nejsou viditelné pouhým okem, a tím dokážeme poskytnout takový pohled na plodiny, který zvýrazňuje vegetační rozdíly mezi zdravými rostlinami a rostlinami se sklony k onemocnění. Pomocí vegetačních map umíme určit problematické oblasti ještě předtím, než je možné je vidět lidským okem, a tak je možné včas aplikovat potřebné ošetření za účelem zvýšení úrody.

 • Monitoring stavu rostlin metodou NDVI – sledování vitality rostlin na základě indexu NDVI (Normalized Difference Vegetation Index).
 • Monitoring koncentrace dusíku v rostlinách – optimalizace hnojení na základě analýzy dusíkových map.
MOŽNOSTI APLIKACE:
 • Vinohradnictví a pěstování setých zemědělských plodin
 • Turf Management (golfová hřiště)
 • Vyhodnocování rozsahu pojistných událostí v zemědělství

Chcete se dozvědět více? Kontaktujte nás:
Lukáš Uher: +420 777 081 661, lukas.uher@uavonic.com