V geodetických službách aplikujeme kombináciu fotogrametrického spracovania snímok získaných z dronov alebo zo špeciálnych konštrukcií, s geodetickým meraním GNSS prijímačmi, totálnou stanicou či laserovým skenerom. Výsledkom sú presné 3D digitálne modely terénu (DTM), povrchu (DSM), budov alebo iných objektov. Na takto vytvorený 3D model je možné aplikovať textúry z fotografií a vytvoriť tak vernú kópiu reality s možnosťou ďalších analýz a exportu do 3D PDF, CAD a ďalších formátov, vrátane autorizačného overenia.

VÝHODY:
 • Veľmi vysoký detail s rozlíšením až do 1cm/px
 • Vytváranie DSM/DTM výstupov
 • Generovanie vrstevnicových modelov s rôznou úrovňou rozlíšenia
 • Rýchla metóda – výsledky už do 24 hodín

Meranie objemov a plôch

Meranie objemov a plôch pomocou dronov je moderná metóda umožňujúca napríklad inventarizáciu vonkajších a vnútorných skladov hmôt rôznych veľkostí. Táto metóda zdokonaľuje bežné meracie postupy – mnohonásobne zvyšuje detailnosť a presnosť merania pri podstatnom skrátení vlastnej doby merania. Rýchle a bezkontaktné meranie neobmedzuje prevádzku skladu a zabraňuje vzniku rizika pracovného úrazu. Na základe rozdielu medzi podrobným 3D modelom a porovnávacím modelom je následne možné určiť voľnú kapacitu alebo odchýlku od projektového zámeru, prípadne zmenu objemu v čase.


Bezpečnosť

Vysoké rozlíšenie

Úspora nákladov

Časová efektívnosť
MOŽNOSTI APLIKÁCIE:
 • Inventarizácia skladov drevnej hmoty
 • Meranie objemov sypkých materiálov (štrk, piesok,..)
 • Topografia skládky odpadov, meranie objemov
 • Meranie objemov v povrchových baniach
 • Bilancie kubatúr stavebných a terénnych úprav
 • Meranie objemov aj v uzavretých halách

Inžinierske siete

Pomocou dronov je možné zmapovať, zdokumentovať stav a priebeh vedenia inžinierskych sietí a vytvoriť digitálny model povrchu terénu. Možnosť sledovania priebehu vedenia, vzájomnej polohy vedenia a vegetácie v jeho okolí umožňuje monitorovať dodržanie ochranných pásiem a bezpečnostných vzdialeností v 3D priestore. Využitie dronov ponúka rýchle, operatívne nasadenie, nákladovú efektivitu aj na relatívne malých mapovaných plochách a možnosť pravidelného nasadenia pri aktualizácii údajov o stave vedení.

VYUŽITIE:
 • Zameranie priebehu elektrického vedenia
 • Sledovanie priestorových vzťahov vedenia a okolitej vegetácie
 • Výpočet skutočnej plochy údržby koridoru
 • Tvorba pozdĺžnych a priečnych profilov vedenia a terénu
 • Zameranie podzemného vedenia s využitím termografie

Pozdĺžny profil nadzemného vedenia

Priečny profil nadzemného vedenia      

Termografia teplovodného potrubia

Termografia plynového potrubia

Letecká agroanalýza

Precízne poľnohospodárstvo

Vďaka dronom vybaveným multispektrálnou kamerou so špeciálnymi senzormi vieme veľkoplošne získavať a analyzovať dáta, ktoré nám umožňujú sledovať zdravie plodín, ich dozrievanie, úroveň vlahy, výživy, šírenie škodcov, či odhaliť a lokalizovať iné problémové oblasti, a tým znížiť škody na úrode a zvýšiť výnosy. Letecké multispektrálne snímky zachytávajú dáta v širokom spektre vlnových dĺžok, ktoré nie sú viditeľné voľným okom, a tým dokážeme poskytnúť taký pohľad na plodiny, ktorý zvýrazňuje vegetačné rozdiely medzi zdravými rastlinami a rastlinami náchylnými na ochorenie. Pomocou vegetačných máp vieme určiť problematické oblasti ešte predtým, ako je možné ich vidieť ľudským okom a to umožňuje včas aplikovať potrebné ošetrenie za účelom zvýšenia úrody.

 • Monitoring kondície rastlín metódou NDVI – sledovanie vitality rastlín na základe indexu NDVI (Normalized Difference Vegetation Index).
 • Monitoring koncentrácie dusíka v rastlinách – optimalizácia hnojenia na základe analýzy dusíkových máp.
MOŽNOSTI APLIKÁCIE:
 • Vinohradníctvo a pestovanie siatych poľnohospodárskych plodín
 • Turf Management (golfové ihriská)
 • Vyhodnocovanie rozsahu poistných udalostí v poľnohospodárstve

Chcete sa dozvedieť viac? Kontaktujte nás:
+421 908 492 480, ondrej.sluka@uavonic.com