Meranie objemov a plôch za pomoci dronov je moderná metóda umožňujúca napríklad inventarizáciu vonkajších skladov s veľkým rozsahom. Táto metóda nahrádza pracovníkov s bežnými meracími prístrojmi, ktoré sú zaťažené nepresnosťou a ich použitie je časovo náročné alebo hrozí riziko úrazu. Pri meraní objemov s využitím UAV technológie sa letecké snímky zozbierané pomocou kalibrovaných kamier alebo laserových senzorov spracovávajú v softvéri, ktorý vytvorí digitálny 3D model meraného materiálu s presným objemom.


Bezpečnosť

Vysoké rozlišenie

Úspora nákladov

Časová efektívnosť
MOŽNOSTI APLIKÁCIE:
  • sklady drevnej hmoty
  • sklady so sypkými materiálmi (štrk, piesok,..)
  • meranie objemov na skládkach odpadu
  • meranie objemov v povrchových baniach
  • meranie objemov pri stavebných terénnych úpravách