Mnohí z nás poznajú webové mapové služby, ktoré umožňujú zobrazenie máp so skutočným pohľadom na zemský povrch. Na týchto mapách je tak možné vidieť priamo pohľad na obytné, priemyselné, poľnohospodárske alebo prírodné oblasti.
Nevýhodou týchto webových služieb je nedostačujúce priestorové rozlíšenie, ich neaktuálnosť, skreslenie alebo odchýlky polohy objektov na mape od skutočnej zemepisnej polohy. Zobrazenia v týchto mapových službách (Obr.1a) sa len podobajú na ortofoto mapy (Obr.1b), avšak nezobrazujú skutočne kolmý pohľad, ale pohľad s určitou perspektívou.
a) priklad-ortofoto-01b) priklad-ortofoto-02

Obr.1 Porovnanie leteckej snímky (a) a ortofoto snímky (b)

Ortofoto mapa je v skutočnosti mapový podklad, ktorý reprezentuje v každom bode kolmý pohľad na povrch. Postup pre vytvorenie ortofoto mapy sa skladá z prvotného vytvorenia množstva snímok zo vzduchu v určitej výške (od výšky snímkovania závisí priestorové rozlíšenie ortofoto mapy, uvádza sa v jednotkách cm/pixel), ktoré sú následne spracované tak, aby vznikla zo snímok mozaika, ktorá prechádza procesom korekcie optických vlastností fotoaparátu a ortorektifikácie pre vytvorenie skutočnej mapy bez perspektívnych pohľadov. Takto vytvorený mapový podklad potom zaručuje rovnomernú mierku v každom bode a umožňuje napríklad merať vzdialenosti.

Naša spoločnosť je za pomoci technológií spojených s bezpilotnými lietajúcimi prostriedkami schopná vytvoriť ortofoto mapy:

 • S vysokým priestorovým rozlíšením (<1 cm/px)
 • S veľkým plošným pokrytím
 • V rôznom spektre (RGB, NIR, multispektrál)
 • S veľmi presným georeferencovaním a mierkou (definícia presnej polohy mapy pomocou súradníc voči skutočnej zemepisnej polohe, rovnomerná mierka mapy v každej oblasti, polohová presnosť mapy až na 2cm)
 • S aktualizáciou podľa požiadaviek zákazníka (rýchle a flexibilné získavanie aktuálnych snímok a vytvorenie aktuálnych ortofoto máp)
 • Na ťažko prístupných alebo nebezpečných miestach bez priameho prístupu do danej oblasti

Medzi obory, ktoré prakticky využívajú ortofoto mapy patria nasledovné:

 • GIS (Geografické informačné systémy) – základný vstup pre ďalšie softvérové práce akými sú meranie vzdialeností, návrh infraštruktúry, územné plánovanie, atď.
 • Stavebníctvo – územné plánovanie a kontrola
 • Kartografia – vytváranie mapových podkladov
 • Poľnohospodárstvo – monitorovanie stavu poľnohospodárskych plôch, vyhodnocovanie stavu plodín, efektivity aplikácie vlahy, hnojív a postrekov
 • Archeológia – digitalizácia a vstup pre výkresovú dokumentáciu
 • Štátna správa – monitorovanie a kontrola rôznych oblastí záujmu (čierne skládky, čierne stavby, projektová dokumentácia)