Informácie pre používateľov a predávajúcich bezpilotných lietajúcich prostredkov vydané Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Dňa 19. 08. 2015 vyšlo rozhodnutie Dopravného úradu č. 1/2015, ktorým sa určujú podmienky vykonania letu lietadlom spôsobilým lietať bez pilota vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky. Dané rozhodnutie je jedným z viacerých existujúcich právnych aktov, ktoré danú problematiku upravujú.

Medzi najdôležitejšie všeobecné podmienky vykonania letu lietadlom spôsobilým lietať bez pilota sú:

  • osoba, ktorá ovláda lietadlo spôsobilé lietať bez pilota, zodpovedá za prípravu a bezpečné vykonanie letu, t.j. let sa musí vykonať tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť iných lietadiel, osôb a majetku na zemi a aby sa zabezpečila ochrana životného prostredia pred hlukom a emisiami zo znečisťujúcich látok z diaľkovo riadeného lietadla alebo modelu lietadla,
  • osoba, ktorá ovláda lietadlo spôsobilé lietať bez pilota, je povinná počas letu udržiavať nepretržitý priamy vizuálny kontakt s lietadlom spôsobilým lietať bez pilota, neustále vizuálne pozorovať okolie, prekážky a letovú prevádzku a vyhnúť sa inej letovej prevádzke na základe princípu zistiť a vyhnúť sa, nesmie počas letu diaľkovo riadeného lietadla alebo modelu lietadla, ktoré ovláda, meniť pôvodné stanovište alebo sa premiestňovať akýmkoľvek spôsobom,
  • vykonanie letu lietadlom spôsobilým lietať bez pilota v noci je zakázané,
  • lietadlo spôsobilé lietať bez pilota nesmie byť použité na leteckú prepravu osôb, batožiny, nákladu alebo poštových zásielok,
  • zhadzovanie predmetov alebo rozprašovanie chemických látok je zakázané, to neplatí, ak ide o vykonávanie leteckých prác,
  • letecké práce, konkrétne letecké snímkovanie, letecké filmovanie a letecké fotografovanie, možno vykonať len na základe povolenia Dopravného úradu podľa § 44 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súhlasu Ministerstva obrany Slovenskej republiky podľa § 64 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • let lietadla spôsobilého lietať bez pilota musí byť vykonaný vo vzdialenosti a výške väčšej ako 50 m (150 ft) od akejkoľvek osoby, stavby, plavidla alebo vozidla s výnimkou minimálnej bezpečnej vzdialenosti od osoby, ktorá ovláda lietadlo spôsobilé lietať bez pilota,
  • let lietadla spôsobilého lietať bez pilota musí byť vykonaný tak, aby neboli prelietavané husto osídlené oblasti miest, obcí, zón alebo urbanistických koncentrácii, zhromaždiská ľudí na voľnom priestranstve, stavby, ochranné pásma alebo územia,
  • prevádzkovateľ lietadla spôsobilého lietať bez pilota s maximálnou vzletovou hmotnosťou 20 kg a väčšou je povinný uzatvoriť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla.
  • predávajúci lietadla spôsobilého lietať bez pilota je povinný pri predaji informovať spotrebiteľa a to aj v písomnom zrozumiteľnom návode priloženom ku každému predávanému kusu lietadla o spôsobe jeho používania a podmienkach vykonávania letu a ak ide o lietadlo bez pilota umožňujúceho letecké snímkovanie, filmovanie alebo fotografovanie aj o nevyhnutnosti vlastniť povolenie Dopravného úradu podľa § 44 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súhlasu Ministerstva obrany Slovenskej republiky podľa § 64 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s odvolaním na §11 zákona č.250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Pred použitím lietadla spôsobilého lietať bez pilota vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky je nutné si preštudovať Rozhodnutie Dopravného úradu č. 1/2015, ako aj ostatné právne akty. Bližšie informácie o problematike lietadiel spôsobilých lietať bez pilota je možné získať na webovej stránke Dopravného úradu a na webovej stránke Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

Oznam Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na stiahnutie vo formáte PDF.

Informácie boli prevzaté zo stránky UAVAS.sk.