Stavebníctvo, urbanizmus

·         Zamerania povrchu terénu pred stavbou, tvorba polohopisov a výškopisov

·         Zamerania objemov pri výstavbe, výpočty objemov premiestnených hmôt

·         Zamerania budov a tvorba digitálnych modelov vo forme mračna bodov, 3D mesh, digital twin

·         Príprava 3D modelov pre urbanistické štúdie a územné plánovanie

·         Identifikácie stromov a zelene pre prípravu územia

·         Mapovanie horúcich zón pre zlepšenie lokálnej klímy

·         Vizuálne a termografické kontroly zateplení, stavu striech, fotovoltických elektrárni na strechách budov

·         Monitorovanie priebehu stavieb

o   Časozberné videá timelapse a hyperlapse

o   Monitorovanie denného progresu stavby pomocou 3D modelov

o   Kontrola dodržiavania pravidiel BOZP a poriadku na stavbách  

Návrat hore