Vizuálne inšpekcie vo vnútorných priestoroch

Vnútorné kontroly nádrží

Kontroly vo výškach a ťažko dostupných miestach

Vizuálne inšpekcie mostov

Identifikácia korózie

Identifikácia prasklín

Kontroly striech a plášťov budov

Identifikácia tepelných mostov

Inventúry sypkých hmôt

3D modely kombináciou 3D skeneru, Lidaru, fotogrametrie a SLAMu

Skenovanie 3D skenermi

Skenovanie pocou SLAM Lidaru

Merania koncentrácie plynov

Detekcia únikov metánu

Meranie koncentrácie pevných častíc a vybraných plynov