Poľnohospodárstvo a lesy

Naša spoločnosť ponúka komplexné dronové služby pre poľnohospodárstvo a lesníctvo. Zameriavame sa na mapovanie poľnohospodárskych a lesných oblastí, čím podporujeme správne hospodárenie a pravidelné získavanie priamych platieb. Naše technológie umožňujú tiež presné vyhodnocovanie škôd na plodinách spôsobených divou zverou alebo nepriaznivými klimatickými podmienkami. Využívame multispektrálne kamery pre analýzu kondície rastlín a efektívnu identifikáciu problémových oblastí ako sú podmočené alebo suché zóny. Pre prevenciu lesných požiarov poskytujeme riešenie „Dron v boxe“, ktoré zabezpečuje neustálu pohotovosť a rýchlu reakciu na potenciálne hrozby. Naše služby sú navrhnuté tak, aby poskytovali hodnotné informácie pre lepšie rozhodovanie a udržateľnú starostlivosť o životné prostredie.

Pomocou dronového mapovania ako i satelitných snímok určíme rozsah obhospodarovania poľnohospodárskych plôch, čo je kľúčové pre získavanie priamych platieb od Poľnohospodárskej platobnej agentúry. S použitím najmodernejších dronov a presných geodetických metód a vhodných časových intervalov efektívne dokumentujeme rozlohu a využitie poľnohospodárskej pôdy a vrátane autorizácie geodetom. Tieto údaje pomáhajú poľnohospodárom preukázať splnenie požiadaviek pre platby, zabezpečujúc presnosť a transparentnosť v celom procese. Naše mapovacie služby sú navrhnuté tak, aby zjednodušovali administratívu a maximalizovali potenciál získania finančných prostriedkov pre našich klientov.

Poskytuje špecializované služby na vyhodnocovanie škôd na plodinách spôsobených divou zverou, živelnými udalosťami a klimatickými zmenami. Využívame najnovšie dronové technológie a analytické metódy, aby sme presne zmapovali a kvantifikovali rozsah poškodenia. Tieto informácie umožňujú poľnohospodárom rýchlo reagovať a implementovať opatrenia na obnovu postihnutých oblastí, zároveň poskytujú dôležité podklady pre poistenie a nárokovanie kompenzácií. Naše služby sú navrhnuté tak, aby minimalizovali stratu výnosov a podporili udržateľné hospodárenie v poľnohospodárskom sektore.

Mapovania kondície rastlín a stromov pomocou multispektrálnej kamery je metóda, ktorá umožňuje presné monitorovanie zdravotného stavu vegetácie, vrátane úrovní hydratácie a fotosyntetickej aktivity. S využitím indexov ako Normalizovaný Diferenčný Vegetačný Index (NDVI) a Normalizovaný Diferenčný Vlhkostný Index (NDWI), sme schopní identifikovať stresové faktory ovplyvňujúce rastliny skôr, než sú viditeľné voľným okom.

Tieto indexy nám umožňujú efektívne hodnotiť zdravie rastlín, detekovať nedostatky živín, monitorovať účinky sucho a predchádzať chorobám a škodcom. S našimi multispektrálnymi snímkami poskytujeme poľnohospodárom a lesníkom kritické údaje, ktoré im pomáhajú prijať informované rozhodnutia na zlepšenie výnosov a udržateľnej starostlivosti o životné prostredie. Naše služby sú zamerané na optimalizáciu pestovateľských stratégií a zabezpečenie zdravého rastu a rozvoja vegetácie.

Identifikácia podmočených a suchých oblastí pomocou termovízie je efektívna metóda, ktorá využíva termálnu kameru namontovanú na drone na získanie teplotných máp krajiny. Tieto mapy odrážajú rozdiely v teplote povrchu, ktoré sú priamo spojené s vlhkosťou pôdy, čím presne ukazujú, ktoré oblasti sú premočené a ktoré trpia suchom. Táto technika je neoceniteľná pre správu zavlažovacích systémov, poskytuje kľúčové informácie na predchádzanie pôdnej erózii a zlepšuje poľnohospodárske výnosy identifikáciou špecifických potrieb rastlín v rôznych častiach poľa. Vďaka presnému monitorovaniu teplotných rozdielov pomáha termovízia poľnohospodárom a správcom pôdy optimalizovať využitie zdrojov a zvyšovať produktivitu.

„Dron v boxe“ predstavuje inovatívne riešenie pre požiarnu prevenciu v lesoch, ktoré je založené na použití DJI Dock, respektíve DJI Dock 2. Tento systém umožňuje dronom automaticky vzlétať, pristávať a nabíjať sa bez nutnosti ľudskej obsluhy. Drony sú programované na pravidelné lety nad lesnými oblasťami, kde monitorujú teplotu, detekujú potenciálne zdroje ohňa a sledujú zmeny v vegetácii, ktoré by mohli naznačovať riziko požiaru. Toto predstihu umožňuje rýchlu reakciu a zásah predtým, ako by mohol vypuknúť rozsiahly lesný požiar. Riešenie „Dron v boxe“ tak zvyšuje bezpečnosť a ochranu lesných oblastí, minimalizuje riziko poškodenia prírody a chráni biodiverzitu.

Návrat hore