EKONOMIKA,  audity, škody

·         Merania objemov pre účely inventúr voľne ložených materiálov ako sú štrky, piesky, kamenivo, drevo, uhlie či už na vonkajších plochách alebo v halách

 

·         Dokladovanie rozsahu škôd pri živelných udalostiach, škodách spôsobených zverou vrátane výpočtov rozlohy zasiahnutého územia

Návrat hore