PRIEMYSEL

Naša spoločnosť poskytuje špecializované dronové služby pre priemyselné sektory, zamerané na zlepšenie efektivity, bezpečnosti a monitoringu zariadení. Využívame najnovšie technológie, vrátane termovízie, LIDARu a kamiers vysokým rozlíšením na vykonávanie detailných inšpekcií infraštruktúry, monitorovanie výrobných procesov a detekciu únikov nebezpečných látok. Naše dronové operácie umožňujú rýchle a bezpečné zhromažďovanie dát z ťažko prístupných alebo nebezpečných oblastí, čím znižujú potrebu manuálnej práce a zvyšujú bezpečnosť pracovného prostredia. Tieto služby sú navrhnuté tak, aby zefektívňovali prevádzkové procesy, minimalizovali výpadky a zvýšili celkovú produktivitu priemyselných operácií.

Vizuálne inšpekcie

Vizuálne inšpekcie s využitím dronov sú ideálne nielen pre exteri, ale aj pre inšpekcie vo vnútri nádob, potrubí a na iných ťažko dostupných miestach, ktoré sú často nedostatočne osvetlené. Naše drony sú vybavené špeciálnymi kamerami, ktoré poskytujú vysokokvalitné zábery aj v nízkom svetle, čo umožňuje presné identifikovanie prípadných poškodení, opotrebenia alebo iných problémov. Tieto vizuálne inšpekcie sú kľúčové pre efektívnu preventívnu údržbu, znižujú riziko výpadkov a zvyšujú bezpečnosť priemyselných operácií, zabezpečujúc kontinuitu a spoľahlivosť výrobných procesov.

Termovízne kontroly

Termovízne kontroly technických zariadení sú efektívny spôsob na identifikáciu skrytých problémov v prevádzke. S pomocou termovíznych kamier na dronoch môžeme rýchlo a presne zaznamenať teplotné anomálie na povrchu strojov a iných technických zariadení. Tieto kontroly umožňujú odhaliť prehrievanie, nadmerné trenie, alebo iné potenciálne poruchy, ktoré by mohli viesť k výpadkom alebo drahým opravám. Termovízne kontroly sú nenáročné na čas, minimalizujú potrebu zastavovania strojov a zvyšujú bezpečnosť pri práci. Ide o neoceniteľný nástroj pre udržiavanie spoľahlivosti a dlhodobej funkčnosti všetkých technických zariadení.

Meranie objemov

Meranie objemov voľne loženého materiálu pomocou technológií LIDAR a SLAM. Tieto pokročilé metódy umožňujú mimoriadne rýchle získavanie dát – halu s plochou 5000 m² vieme presne zamerať za približne 5 minút. Tento rýchly proces zmapovania nevyžaduje priamy kontakt s materiálom, čo značne zvyšuje efektivitu inventúr. Drony vybavené LIDARom a SLAM systémami poskytujú presné údaje, ktoré pomáhajú firmám optimalizovať ich logistické procesy a správu zásob, minimalizujúc čas strávený meraním a zlepšujúc celkovú produktivitu.

Meranie objemov dreva

Merania objemov dreva je neoceniteľná pre lesníctvo a drevospracujúci priemysel. Využívame moderné dronové technológie vybavené LIDARom a metodiku pre meranie a vyhodnocovanie medzerovistosti, ktoré umožňujú rýchle a efektívne získavanie dát o nakladaných drevených hromadách alebo jednotlivých kmeňoch. Tieto technológie poskytujú presné informácie o objeme dreva bez potreby manuálneho merania, čo znižuje čas potrebný na inventúru a minimalizuje riziko chýb. Táto metóda je ideálna pre optimalizáciu logistických procesov a zlepšenie správy zásob, čo prispieva k efektívnemu hospodáreniu s drevenou surovinou.

Monitorovanie ovzdušia, ktoré zahŕňa detekciu prašnosti – koncentráciu prachových častíc PM10 a PM2.5, ako aj úrovne CO2, NOx, uhľovodíkov CxHx, metánu a iných škodlivých plynov. Využívame pokročilé dronové technológie vybavené senzormi a analytickými nástrojmi, ktoré zabezpečujú presné a spoľahlivé merania koncentrácie častíc a plynov v atmosfére. Tieto služby sú neoceniteľné pre priemyselné zóny, mestské oblasti a miesta s vysokým rizikom environmentálnych znečistení. Naše monitoringové systémy umožňujú rýchlu reakciu na potenciálne nebezpečné úrovne znečistenia, čím prispievajú k ochrane verejného zdravia a životného prostredia. Tieto informácie sú kľúčové pre efektívne riadenie environmentálnych rizík a pre plánovanie opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia.

3D skenovanie pomocou LIDARu, terestriálneho 3D skenera a fotogrametrie, ktoré sú ideálne na vytváranie digitálnych dvojčiat pre BIM alebo detailnej dokumentácie skutočného stavu objektov. Tieto technológie umožňujú presné a komplexné zobrazenie architektúrnych štruktúr, strojov alebo iných fyzických aktív vo vysokej rozlíšení. Výsledné 3D modely slúžia ako základ pre plánovanie rekonštrukcií, generálnych opráv alebo ďalších úprav bez potreby fyzickej prítomnosti na mieste. Vďaka digitálnym dvojčatám môžu inžinieri a projektanti presne analyzovať existujúce podmienky a efektívne koordinovať všetky fázy projektovania a výstavby, čo výrazne zjednodušuje prípravu a realizáciu projektov.

Kontrola fotovoltických elektrární pomocou dronu vybaveného vysokokvalitnými kamerami a termovíznymi senzormi, ktoré efektívne identifikujú problémy ako sú poškodené solárne panely, neefektívne časti systému alebo anomálie v rozložení tepla, ktoré by mohli signalizovať úniky energie alebo iné technické závady. Tieto kontroly pomáhajú zvýšiť účinnosť a výkonnosť solárnych elektrární tým, že umožňujú rýchle a presné lokalizovanie a riešenie akýchkoľvek problémov. Naše inšpekčné služby znižujú potrebu manuálnej práce, minimalizujú riziko výpadkov a maximalizujú energetický výstup, čo vedie k lepšej návratnosti investícií pre majiteľov solárnych zariadení.

Riešenie „Dron v boxe“ s použitím systému DJI Dock 2 je navrhnutý pre pravidelné a rutinné kontroly technológie, zameranie objemov, ochranu areálu, a dohľad nad dodržiavaním pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Tento systém umožňuje dronom vykonávať automatické plánované lety bez potreby ľudskej obsluhy, čo maximalizuje efektivitu a znižuje náklady.

Kľúčovou súčasťou našich služieb je pokročilá analytika založená na AI (umelej inteligencii), ktorá umožňuje presnú identifikáciu narušenia objektu a monitorovanie dodržiavania pravidiel BOZP. Umelej inteligencii umožňuje rýchlo rozpoznať bezpečnostné hrozby, nedostatky v ochrane zdravia pri práci alebo akékoľvek porušenie stanovených protokolov. Tento inteligentný systém prispieva k zvýšeniu bezpečnosti, znižovaniu incidentov a ochrane majetku, pričom zároveň zabezpečuje, že všetky operácie sú vykonávané s najvyššou možnou presnosťou a efektivitou. DJI Dock 2 zaistí, že drony sú vždy pripravené k okamžitému nasadeniu, čo prináša pokojnú a spoľahlivú prevádzku.

Návrat hore