Skenovanie elektrických vedení a líniových stavieb

Manažment vegetácie

Detailné vizuálne a termografické kontroly elektrických stožiarov

Merania koncentrácie plynov

Detekcia únikov metánu

Meranie koncentrácie pevných častíc a vybraných plynov

3D modely kombináciou 3D skeneru, Lidaru, fotogrametrie a SLAMu

Skenovanie 3D skenermi

Skenovanie pocou SLAM Lidaru