Zmena pravidiel pre lietanie UAS v oblasti VVP Záhorie alebo v lzr314

Tu je postup, ktorý nám bol doručený z MO SR:

POSTUP PODÁVANIA ŽIADOSTI O VYDANIE PÍSOMNÉHO SÚHLASU
S VYKONÁVANÍM LETOVEJ ČINNOSTI S BEZPILOTNÝM LIETADLOM

  1. Žiadosť o vydanie súhlasu na vykonávanie letovej činnosti s bezpilotným lietadlom sa podáva v prípade  plánovania vykonávania letovej činnosti v priestoroch (napr. nad objektami osobitnej dôležitosti a ďalšími dôležitými objektami v pôsobnosti ministerstva obrany, vojenskými obvodmi, vojenskými letiskami, vojenskými heliportmi, vojenskými objektami a priestormi potrebnými na plnenie úloh ozbrojených síl alebo zahraničných ozbrojených síl plniacich úlohy na území Slovenskej republiky v rámci organizácie vzájomnej kolektívnej bezpečnosti, ktorej je Slovenská republika členom, vojenskými konvojmi a vojenskými transportmi) kde je takáto činnosť zakázaná v zmysle ustanovení §17aa zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky).
  2. Po vyplnení žiadosti o vydanie súhlasu na vykonávanie letovej činnosti s bezpilotným lietadlom, túto zaslať na emailovú adresu: mosr.uvl@mod.gov.sk, alebo do e-schránky MO SR prípadne korešpondenčne na adresu: Úrad vojenského letectva MO SR, Kutuzovova 8, 831 03 Bratislava.
  3. Žiadosť o vydanie súhlasu na vykonávanie letovej činnosti s bezpilotným lietadlom odoslať najneskôr dvadsať (20) pracovných dní pred požadovaným termínom vykonávania letovej činnosti.
  4. V prípade, ak  je účelom letovej  činnosti s bezpilotným lietadlom letecké snímkovanie (v súlade s ustanoveniami § 64 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane  utajovaných skutočností  a v súlade s ustanoveniami § 4 ods. 5 písm. e) zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii) ako prílohu k žiadosti zaslať  súhlas na vykonanie leteckého snímkovania. Získanie súhlasu na vykonávanie letovej činnosti bezpilotným lietadlom nenahrádza súhlas na vykonávanie leteckého snímkovania podľa vyššie citovaných zákonov.
  5. V prípade žiadosti o vykonanie letovej činnosti bezpilotným lietadlom v blízkosti vojenských letísk  je potrebné vykonať koordináciu s príslušným vojenským stanovišťom riadenia letovej prevádzky a získať povolenie (stanovenie podmienok), za ktorých je možné vykonávať letovú činnosť v blízkosti vojenského letiska. Na zabezpečenie koordinácie činnosti v blízkosti vojenských letísk je potrebné požiadať o koordináciu prostredníctvom formulára, ktorého vzor je zverejnený na: https://vvzs.mil.sk/352/ alebo http://letectvo.nsat.sk/bezpilotne-letectvo/. Formulár je potrebné príslušnému vojenskému stanovišťu doručiť elektronicky najneskôr 24 hodín pred vykonaním letu. 15 minút pred predpokladaný časom vzletu bezpilotného lietadla je potrebné telefonicky vyžiadať povolenie od stanovišťa VEŽA na vykonanie letu a po ukončení letu bezpilotného lietadla túto skutočnosť telefonicky oznámiť čo najskôr stanovišťu VEŽA. Bez koordinácie so stanovišťom VEŽA je možné vykonať let s bezpilotným lietadlom vo vzdialenosti viac ako 5,6 km (3 NM) od ARP (vzťažný bod letiska a to do výšky maximálne 30 m (100ft) nad úrovňou zeme (AGL).
  6. V prípade žiadosti o vykonávanie letovej činnosti s bezpilotným lietadlom v blízkosti civilných letísk je potrebné taktiež vykonať koordináciu s príslušným civilným stanovišťom riadenia letovej prevádzky a získať povolenie (stanovenie podmienok), za ktorých je možné vykonávať letovú činnosť s bezpilotným lietadlom v blízkosti civilného letiska. Na zabezpečenie koordinácie činnosti v blízkosti civilných letísk je potrebné požiadať zaslaním formulára na príslušné stanovište VEŽA civilného letiska.
  7. Žiadateľovi, ktorého plánovaná letová činnosť s bezpilotným lietadlom nebude predstavovať bezpečnostné riziko, bude vydaný písomný súhlas ministerstva obrany. Žiadateľovi, ktorého plánovaná letová činnosť s bezpilotným prostriedkom bude predstavovať bezpečnostné riziko alebo v inom ohľade nebude v súlade s obrannými a bezpečnostnými záujmami ministerstva obrany, bude vydané zamietavé stanovisko.
Návrat hore